Program RUN4UNITY po vsem svetu združuje številne športne dogodke in športne dneve, ki preko igre in zabave pripomorejo k preseganju različnosti. Na več lokacijah bodo športnim dogodkom sledile akcije solidarnosti in pričevanja aktivnega državljanstva.

Cilj RUN4UNITY je izkusiti, vsaj za en dan, mir in edinost človeške družine; predstaviti zlato pravilo (etiko medsebojnosti) kot sredstvo, da bi jo dosegli.

Zlato pravilo, ki se v takšni in drugačni obliki pojavlja v vseh svetovnih kulturah in verstvih, se glasi: »Stori drugemu to, kar želiš, da bi drugi storili tebi« in je zato univerzalno.

Za področje športa so mladi to pravilo prevedli v »Pravila športne igre©«, ki se glasijo:

 1. Igraj zares – daj vse od sebe!
 2. Igraj pošteno!
 3. Ne odnehaj, tudi ko je težko!
 4. Spoštuj vsakega; vsakdo je pomemben!
 5. Veseli se uspeha drugega tako kot svojega!
 6. Velike cilje lahko dosežemo le skupaj!

Avtor “Pravil športne igre©” je Alois Hechenberger, www.teamtime.net.

ZAVEZANOST ZEDINJENEMU SVETU

Na našem planetu je dovolj hrane in vode za vsakogar, pri čemer imajo nekateri preveč, nekateri pa premalo. Od 7,5 milijarde ljudi, ki živijo na Zemlji, imajo nekateri vse (izobrazbo, dom, obleko, avto in motor, internet, kino in TV nanizanke, potovanja, počitnice, šport in fitnes), toda OGROMNO ŠTEVILO ljudi nima niti osnovnih stvari za preživetje. Si želimo živeti v takšnem svetu? NE! Verjamemo, da življenjske razmere na našem planetu lahko resnično spremenimo, začenši s svojo osebno zavezanostjo. Kaj lahko storimo? Vsi lahko prispevamo in začnemo vnašati spremembe v svoje vsakdanje življenje in v to pobudo povabimo tudi svoje prijatelje. Naša generacija želi biti prva, ki odpravlja lakoto iz sveta, #zerohungergeneration – #generacijaničlakote. Zato želimo širiti drugačen življenjski slog, tako da smo si za naš cilj zadali uporabljati glavo, srce in roke #headhearthands.

 • Predlagana akcija => #generacijaničlakote«: na ta dan prineseš na stojnico Run4unity en proizvod obstojne hrane, ki jo bomo – tako kot lansko leto – podarili Varni hiši v Škofji Loki.

            »Če ne moreš nahraniti sto ljudi, nahrani vsaj enega!«

            Mati Terezija iz Kalkute

Vabimo vas, da se udeležite teka RUN4UNITY, ki bo v soboto, 15. junija 2019, ob 16.30 na Mestnem trgu v Škofji Loki v okviru Teka 4 mostov. Prijavnica za oba teka je na spletni strani http://bit.ly/r4u2019.

RUN4UNITY => video

RUN4UNITY 2018 v Škofji Loki => fotografije


The RUN4UNITY programme unites numerous global sporting events and sports days which, through fun and games, contribute to overcoming differences. Sports events will take place in various locations and follow the campaign for solidarity and a testimony to active citizenship.

The objective of RUN4UNITY is to experience, at least for one day, peace and the unity of humankind, and to observe a ‘golden rule’ (ethics of interaction) as a means to achieve it.

The ‘golden rule’, which appears in suchlike and other forms in all global cultures and religions, reads: ‘Do unto others as you would have them do unto you’ – and is therefore universal.

In the field of sport, the young have translated this rule to say ‘Sports4Peace rules©’ which read:

 1. Play hard – do your best!
 2. Play fair!
 3. Hang in!
 4. Take care of!
 5. Celebrate!
 6. Make a difference!

Sports4Peace rules copyright: Alois Hechenberger, www.teamtime.net.

A COMITMENT TOWARDS A UNITED WORLD

There is enough food and water on our planet for everyone, but some people have too much and some have too little. Of the 7,5 billion people who live on Earth, some have everything (education, houses, clothes, cars and motorbikes; the internet, cinema and TV series, travel, holidays, sport and fitness) but A HUGE NUMBER don’t have what is essential even for survival. Do we like living in a world like this? NO, we don’t! We believe that living conditions on our planet can really change, starting from our own personal commitment. What can we do? You too can make your contribution, whether you start from your own daily life, or with your friends. Our generation wants to be the first to eliminate hunger from the world, the #zerohungergeneration. That is why we want to spread a diffrent lifestyle by getting our head, heart and hands to work for this goal #headhearthands.

»If you can’t feed a hundred people, at least feed one!«

St Teresa of Calcutta

We invite you to take part in the RUN4UNITY run, which will take place on 15th June 2019 at 16.30 in Mestni trg, Škofja Loka as part of the Four Bridges Run. You can apply for both runs here => http://bit.ly/r4u2019.

RUN4UNITY => video

RUN4UNITY 2018 in Škofja Loka => photos