Tek štirih mostov - Novice - PRAVILA NAGRADNE IGRE »Elanove smuči«

PRAVILA NAGRADNE IGRE »Elanove smuči«

11. julija 2017, avtor t4m

1. člen

Organizator nagradne igre je Društvo Tek 4 mostov, Podlubnik 46, 4220 Škofja Loka (v nadaljevanju tudi organizator) objavlja Pravila nagradne igre »Elanove smuči«, kot opredeljeno v nadaljevanju.

V nagradni igri lahko sodelujejo vsi polnoletni državljani Republike Slovenije. Nagradna igra bo 11. 7. 2017 ob 20. uri v trgovini Bokal Sport, Mestni trg, Škofja Loka.
Nakup ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri.

2. člen

Organizator bo v okviru nagradne igre podelil Elanove smuči Lhotse.

Podeljene nagrade ni mogoče zamenjati za gotovino ali drugo obliko izplačila, ali jo prenesti na tretjo osebo.

3. člen

Sodelovanje v nagradni igri je namenjeno udeležencem Teka 4 mostov, ki je bil 17. 6. 2017.

4. člen

Žreb bomo izvedli 11. 7. 2017 v Škofji Loki ob 20. uri z izvlečenjem imena nagrajenca iz zbiralnika. Izvedbo nagradne igre in samo nagradno žrebanje bo nadzorovala komisija v sestavi treh predstavnikov organizatorja. O nagradnem žrebanju se vodi zapisnik, ki vsebuje podatke o:

• datumu, uri in kraju žrebanja,
• prisotnih osebah,
• poteku žrebanja,
• podatkih o nagrajencih.

Zapisnik podpišejo vsi člani komisije.

5. člen

Rezultati žrebanja bodo javno objavljeni 11. 7. 2017. Sodelujoči se s sodelovanjem v nagradni igri strinja z javno objavo njegovih podatkov (ime in priimek, kraj bivanja) na spletni in Facebook strani Teka 4 mostov.

Nagrajenec bo o nagradi obveščeni tudi osebno. Če nagrajenec ne posreduje svojih podatkov pravočasno oz. zavrne pridobitev nagrade do 26. 7. 2017, se mu nagrada ne podeli, organizator pa je prost svojih obveznosti. Organizator izžrebanca, ki prejme nagrado, obvesti preko kontaktov, ki jih posreduje.

Vrednost nagrade predstavlja doseženi dohodek (davčno osnovo) v skladu s 108. členom Zakona o dohodnini, od katerega organizator igre obračuna in plača akontacijo dohodnine v imenu in za račun nagrajenca po stopnji 25 % v skladu s 131. členom Zakona o dohodnini in 321. členom Zakona o davčnem postopku.

Zaradi navedenega je izžrebanec nagrade organizatorju nagradne igre dolžan v roku 7 dni po prejemu obvestila o izžrebanju posredovati osebne podatke in fotokopijo davčne številke. Nagrajenec, ki prejme nagrado, svoje podatke posreduje na naslov Društvo T4M, Podlubnik 46, 4220 Škofja Loka, s pripisom »Za nagradno igro ‘Elanove smuči’«. Nagrajenci prejmejo nagrado v roku 8 dni po prejemu vseh potrebnih podatkov. Bruto dohodek se všteva v letno davčno osnovo nagrajenca.

6. člen

Sodelujočim v nagradni igri so skladno z ZVOP-1 zagotovljene pravice do vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov, ki se nanašajo nanje. Sodelujoči v nagradni igri lahko kadar koli pisno zahtevajo, da se njihovi podatki začasno ali trajno prenehajo uporabljati za namen izvedbe nagradne igre. Zahteva se pošlje pisno na naslov Društvo T4M, Podlubnik 46, 4220 Škofja Loka. Najkasneje v 15 dneh po prejemu zahteve se bodo osebni podatki udeleženca prenehali uporabljati za namene nagradne igre, v nadaljnjih 5 dneh pa bo udeleženec o tem tudi obveščen. V zvezi z izvedbo zahteve udeleženec ne nosi nobenih stroškov. Ostale dokumentacije v zvezi z izvedbo nagradne igre organizator ne hrani. Sodelovanje v tej igri se šteje za osebno privolitev posameznika v skladu z ZVOP-1, da organizator igre hrani podatke sodelujočega in jih obdeluje ter uporablja izključno za namene izvajanja te nagradne igre. Pridobljene osebne podatke bo organizator te igre skrbno varoval in uporabljal v skladu z ZVOP-1 ter samo za namen, za katerega so bili pridobljeni, in jih ne bo posredoval tretjim osebam.

Dokumentacija v zvezi z nagrajencem (osebni podatki, potrdilo o izročitvi nagrade, zapisnik o predaji nagrade, fotokopija davčne številke) bo organizator hranil skladno z ZVOP-1 ter z davčnimi in računovodskimi predpisi.

7. člen

Za tolmačenje posameznih členov tega Pravilnika je pristojna izključno komisija, ki za posamezna mnenja in druga pravna opravila imenuje in pooblasti odvetnika.

Morebitne napake v delu komisije in pri izvedbi igre bo komisija reševala pravočasno in v skladu z dobrimi poslovnimi običaji. V primeru hujše kršitve tega pravilnika lahko komisija razveljavi nagradno igro kot celoto in jo z ustreznimi popravki ponovi.

8. člen

Morebitne spore zaradi izvedbe nagradne igre ali v povezavi z njo rešuje pristojno sodišče v Škofji Loki.

Škofja Loka, 20. 6. 2017

Društvo T4M
Igor Drakulič, direktor prireditve